SLUŽBY

Asociácia ENVISAN v rámci svojich možností zabezpečuje :

Podporu vzdelávania formou :

- odborných seminárov, školení a konferencií

- odborných exkurzií a študijných ciest

- odborných kurzov nových metodík, techník a technológií

Propagačnú a publikačnú činnosť :

- odborná publikačná činnosť

- konzultačné a poradenské služby

Vydavateľskú činnosť :

- zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti

 - osveta v oblasti sanácií a ochrany životného prostredia