O NÁS

Asociácia ENVISAN je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Členmi združenia sa môžu stať právnické osoby, ktoré vykonávajú najmä činnosť v oblasti sanácií environmentálnych záťaží, resp. ak zameraním svojej činnosti majú vzťah k tejto oblasti. Členom združenia sa môže stať i zahraničná právnická osoba, pokiaľ vykonáva činnosť v oblasti sanácií na území Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                           Vedenie asociácie ENVISAN

Štatutárny orgán združenia : Predseda
RNDr. Igor Polčan

Výkonný orgán združenia : Správna rada
RNDr. Pavol Tupý

Mgr. Pavol Takáč

Ing. Peter Sekula

Ing. Jan Hillermann, PhD.

RNDr. Igor Polčan

Kontrolný orgán združenia : Dozorná rada

Ing. Jozef Čopan, PhD.

Ing. Jiří Unčovský

Ing. Monika Fickuliaková