PROFIL

Asociácia ENVISAN vznikla na základe niekoľkoročnej silnejúcej potreby zriadenia stavovskej inštitúcie pre úzko špecializovaný profesný odbor problematiky environmentálnych záťaží. Vznikom asociácie bola vytvorená odborná platforma, ktorej cieľom je aktívna komunikácia s kompetentnými orgánmi a odstraňovanie bariér pri riešení problematiky environmentálnych záťaží.
  Asociácia združuje spoločnosti s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami v oblasti prieskumu a odstraňovania environmentálnych záťaží rôzneho rozsahu a charakteru. Dlhoročné skúsenosti, detailné poznanie problematiky a predovšetkým stovky preskúmaných a sanovaných lokalít sú zárukou poskytovania čo najefektívnejších riešení.

  Z týchto dôvodov má Asociácia ENVISAN ambíciu stať sa v oblasti sanácií partnerom štátnych orgánov a je pripravená v rámci svojej činnosti delegovať zo svojich radov odborníkov na posudzovanie významnej odbornej, legislatívnej a technickej dokumentácie prejednávanej štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy.

 Členovia Asociácie ENVISAN sú pripravení aktívne spolupracovať pri riešení mimoriadnych udalostí, ekologických havárií prípadne pri prírodných katastrofách.