HLAVNÉ CIELE

● Prispievať k zlepšeniu životného prostredia okolo nás sústredením aktivít na zabezpečenie ochrany všetkých zložiek životného prostredia

● Napomáhať k vytváraniu korektných vzťahov medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti sanácií, ako aj transparentnému podnikateľskému prostrediu v tejto oblasti v súlade s európskymi štandardmi kvality

● Vyvíjanie aktivít smerujúcich k vytváraniu vhodných legislatívnych podmienok v oblasti sanácií pri rešpektovaní ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja spoločnosti tak, aby boli kompatibilné s právnou úpravou a koncepčnými dokumentmi platnými v Európskej únii

● Spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornej a laickej verejnosti, ako aj partnerskými združeniami v Slovenskej republike i v zahraničí pri riešení tejto problematiky

● Prehodnotenie doterajších legislatívnych a strategických dokumentov v oblasti sanácií environmentálnych záťaží

● Predkladanie návrhov na zmenu odborných, technických a právnych predpisov, priamo a/alebo nepriamo súvisiacich s oblasťou sanácií

● Podpora výskumu v oblasti sanácií so zameraním na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie

● Podpora zvyšovania odbornej úrovne členov združenia organizovaním a financovaním alebo spolufinancovaním odborných podujatí a seminárov