POSLANIE ASOCIÁCIE

● Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov v oblasti sanácií environmentálnych záťaží, ako aj podpora a ochrana činnosti svojich členov na Slovensku a v zahraničí                                   

● Podpora rozvoja technológií v oblasti sanácií tak, aby sa skvalitňovala činnosť sanačných geológov a realizačných spoločností

● Zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti sanačných zásahov vo vzťahu k životnému prostrediu, podzemným vodám a obyvateľstvu s cieľom zvýšiť ochranu životného prostredia                     

● Prispievanie k zlepšovaniu kvality životného prostredia a jeho tvorbe, ako aj k napomáhaniu dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja