Reakcia asociácie ENVISAN na prijatú novelu zákona č. 409/2011 Z.z.

Asociácia ENVISAN oceňuje úsilie nového vedenia ministerstva životného prostredia v súvislosti so schválenou novelou zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol „zdeformovaný“ počas vlády Eduarda Hegera. Predchádzajúce znenie zákona, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. júna 2022, totiž obsahovalo prvky protiústavnosti v oblasti vlastníckeho práva a významne zmenilo princíp „znečisťovateľ platí“ na princíp „(nevinný) vlastník platí“. V praxi to znamenalo, že ak štát uskutočnil sanáciu environmentálnej záťaže na nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom alebo správcom nie je štát, bol povinný požadovať od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti náhradu finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže. Podľa iných ustanovení toho istého zákona však môže štát vykonávať sanáciu výlučne v prípadoch, keď nemožno určiť za zodpovednú žiadnu inú osobu, t.j. všetky potenciálne zodpovedné osoby vrátane vlastníkov nehnuteľností boli predtým v správnom konaní vyvinené a existuje o tom právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy. Novela, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024, odstránila zo zákona zmätočné ustanovenia a zákon opäť poskytuje spravodlivý právny základ pre odstraňovanie environmentálnych záťaží.

Novelou zákona prijatou súčasnou vládou sa hlavne odstránili protiústavné a nespravodlivé ustanovenia zákona, na základe ktorých mali za sanáciu platiť všetci vlastníci nehnuteľností, vrátane fyzických osôb, ktoré so záťažami nemali absolútne nič do činenia. Napr. v prípade sanácie Vrakunskej skládky by to boli aj okolití záhradkári, ktorí by mali platiť sumy v desať až stotisícoch eur. A to aj napriek tomu, že zodpovedný je v tomto prípade štát.

Novelou zákona budú tiež odbremenení pracovníci štátnej správy, ktorí mali výdavky za doteraz zrealizované sanácie vymáhať od stoviek vlastníkov nehnuteľností, a v prípade neuhradenia požadovanej sumy pripravovať záložné zmluvy na sanované nehnuteľnosti.

Navyše, sotva si niekto vie predstaviť situáciu, že štát ide vo verejnom záujme sanovať environmentálnu záťaž a musí požiadať vlastníkov o vstupy na ich nehnuteľnosti. Kto z vlastníkov by s tým súhlasil, ak by mal v konečnom dôsledku za sanáciu zaplatiť z vlastného vrecka? Vie si niekto predstaviť tie prieťahy pri vstupoch na pozemky? Pre mnohé plánované sanácie by to boli neprekonateľné bariéry, ktoré by proces odstraňovania environmentálnych záťaží významne spomalili.

Prijatá novela zákona odstránila mnohé bariéry, ktoré stáli v ceste budúcim sanáciám. Pevne veríme, že proces odstraňovania environmentálnych záťaží tak bude môcť úspešne pokračovať aj pri vlastnej realizácií sanačných projektov.         

Preklikom na obrázok nižšie sa môžete oboznámiť so stanoviskom rezortu a z priloženého linku si môžete stiahnuť článok "ZÁKON O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH - PRÍNOSY A NEDOSTATKY ZA JEDENÁSŤ ROKOV OD JEHO PRIJATIA"                                                                                                                                (16.01.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prijatie zástupcu asociácie u nového ministra životného prostredia pána Tomáša Tarabu ...

Zástupca našej asociácie sa zúčastnil stretnutia s novým ministrom životného prostredia, na ktorom boli objasnené najmä úskalia prijatej novely zákona o environmentálnych záťažiach. O stretnutí informuje aj tlačová správa ministerstva (preklikom na obrázok nižšie sa dozviete viac ...)                                    (07.11.2023)

Aktívna účasť asociácie ENVISAN na medzinárodnej konferencii Znečistené územia 2023 

Zástupca našej asociácie, pani RNDr. Vlasta Jánová, PhD. vystúpila na medzinárodnej konferencii Znečistené územia, ktorá sa konala v dňoch 27. - 29.09.2023 v Poprade s prednáškou "ZÁKON O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH - PRÍNOSY A NEDOSTATKY ZA JEDENÁSŤ ROKOV OD JEHO PRIJATIA". Jej plné znenie si môžete prečítať stiahnutím z linku :                                                                                                                                                              (05.10.2023)

Stretnutie zástupcov asociácie ENVISAN s vedením Ministerstva životného prostredia ...

Dňa 21.08.2023 sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili pracovného stretnutia s vedením Ministerstva životného prostredia SR reprezentovaného štátnou tajomníčkou Mgr. Katarínou Butkovskou, Mgr. PhDr. Tomášom Kuchtom zo sekretariátu štátnej tajomníčky a generálnym riaditeľom sekcie geológie a prírodných zdrojov Ing. Petrom Cirjákom. Po úvodnom predstavení a oboznámení s cieľmi asociácie ENVISAN sme ocenili prístup nového vedenia ministerstva k riešeniu problematiky odstraňovania environmentálnych záťaží, ktoré v krátkom období dokázalo objektívne zhodnotiť situáciu a opätovne naštartovalo zastavené procesy sanácie.

V bohatej diskusii sme prebrali viaceré témy, ktoré trápia viacerých zástupcov asociácie ako zhotoviteľov geologických prác, spoločne pomenovali príčiny stagnácie problematiky EZ a načrtli možnosti ich spoločného riešenia. Prioritne sme sa venovali ďalšiemu postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží, pri ktorom, ako sme boli ubezpečení, máme nezastupiteľné miesto. Spomenuli sme úskalia a problémy, ktoré so sebou prináša prijatá (protiústavná) novela zákona č. 409/2011 Z.z., ktorú pripravilo ministerstvo pod vedením Jána Budaja. Ďalšou z tém boli pozastavené projekty svahových deformácií ohrozujúcich na viacerých miestach Slovenska obyvateľov a ich majetok. Spoločne sme tiež skonštatovali, že veľmi zaujímavou oblasťou, ktorej sa v budúcnosti bude venovať zvýšená pozornosť, je využívanie geotermálnej energie. Jedná sa však o multidisciplinárne odvetvie, a preto bude potrebná jej komunikácia s ďalšími rezortmi.

Na záver sme sa zhodli o nevyhnutnosti vzájomnej spolupráce pri tvorbe strategických dokumentov alebo pri prijímaní  právnych predpisov, kde treba zohľadňovať aj dlhoročné praktické skúsenosti zhotoviteľov geologických prác a požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe.                                                                                                                         (21.08.2023)                                                                                                         

Minister životného prostredia pán Milan CHRENKO reagoval na našu ponuku spolupráce ocenením ...

Plné znenie jeho odpovede si môžete prečítať stiahnutím tohto linku :                                                                                                                                                                     (27.07.2023)

Asociácia ENVISAN ocenila v mediálnych výstupoch proaktívny krok nového vedenia MŽP pri obnove projektu sanácie Vrakunskej skládky ...

Zástupca našej asociácie RNDr. Igor Polčan sa zúčastnil ako hosť v relácii TERAZ TAKTO u moderátorky Anky Žitnej...

Kde okrem iného zhodnotil tri roky pôsobenia ministra životného prostredia Ján Budaja v oblasti riešenia problematiky odstraňovania environmentálnych záťaží, konkrétne Vrakunskej skládky, ktorá bola jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021 -2024.                                                                                                                                                               Túto  reláciu si môžete pozrieť na linku :                                                                                                                                                                                                                   

  (22.06.2023)  

TERAZ TAKTO: Exministra Budaja nachytali pri klamstve (pluska.sk)


Otvorený list novému ministrovi životného prostredia ...

V súvislosti s Programovým vyhlásením novej úradníckej vlády medzi prioritami v oblasti životného prostredia dominujú zmena klímy, envirozáťaže a modernizácia : 
Medzi prioritami vlády dominujú zmena klímy, envirozáťaže a modernizácia (minzp.sk)
V tejto súvislosti sme sa rozhodli osloviť nové vedenie ministerstva s ponukou spolupráce. 
Plné znenie Otvoreného listu si môžete stiahnuť a prečítať z nižšie uvedeného linku.                 
(14.06.2023)

NKÚ SR sa zaoberal problematikou environmentálnych záťaží !!!

"Boj s envirozáťažami nezvláda Slovensko po finančnej ani systémovej či manažérskej stránke". Na problémy a nedostatky súvisiace s odstraňovaním environmentálnych záťaží aktuálne upozorňuje aj Najvyšší kontrolný orgán Slovenskej republiky :

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/slovensko-na-odstranovanie-envirozatazi-ktore-ohrozuju-ludi-aj-prirodu-potrebuje-miliardu-eur

Správu o výsledku kontroly NKÚ Štátneho programu sanácií environmentálnych záťaží 2016 -2021 si môžete stiahnuť a prečítať z linku nižšie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    (05.04.2023)

VRAKUNSKÁ SKLÁDKA - hlavná téma okrúhleho stola sanácia pôdy v rámci Slovensko - Holandského biznis fóra

 Zástupca našej asociácie, pán RNDr. Pavol Tupý sa zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom usporiadaného pri príležitosti štátnej návštevy holandského kráľovského páru v Slovenskej republike na tému sanácia pôdy, kde sa okrem iných tém rozoberala problematika znečistenia skládky v bratislavskej Vrakuni. Diskusie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia, predstavitelia slovenských obchodných spoločností pôsobiacich v oblasti geológie, holandskí experti na sanáciu pôdy, predstavitelia miestnych samospráv ako aj neziskového sektoru. Postrehy a úvahu o tomto podujatí Vám prinášame v príspevku, ktorý si môžete stiahnuť a prečítať pod spoločnou fotografiou z tohto podujatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(25.03.2023)

VYUŽITIE BENTONITU AKO STAVEBNÉHO PRVKU PODZEMNÝCH TESNIACICH STIEN

V tejto reportáži RTVS z 07.02.2023  Správy RTVS - Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online odzneli neodborné a zavádzajúce informácie na ktoré sme pripravili a odoslali vysvetľujúce stanovisko ako našu reakciu ktoré si môžete prečítať.                                                                                                                                                                                         
 (10.02.2023)

NOVÍ ČLENOVIA

Správna rada na svojom prvom zasadnutí schválila prijatie 3 nových členov Asociácie ENVISAN. Novými členmi sa stali spoločnosti :
Aquifer, s.r.o. AQUIFER )
HYDRANT s.r.o. Hydrantsro )
NuSi, s.r.o. ( www.nusi.sk )                                                         
  (02.02.2023)