Z LEGISLATÍVY

Novela zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

Vedenie Ministerstva životného prostredia SR sa za tri roky svojho pôsobenia k riešeniu odstraňovania environmentálnych záťaží postavilo spôsobom, ktorý svedčí o hlbokom nepochopení tejto problematiky. Prvým krokom nového vedenia mala byť zmena legislatívy, s cieľom zlepšiť “spravodlivosť“ pri odstraňovaní environmentálnych záťaží zavedením princípu „za sanáciu environmentálnej záťaže platí vlastník pozemku“.

   Na prvý pohľad by sa nezainteresovanému občanovi mohlo zdať, že tento rozdiel je len kozmetický. Opak je však pravdou a zmena v uplatňovaní všeobecne platnej zásady „znečisťovateľ platí“ na „vlastník nehnuteľnosti platí“ je tak zásadná a ďalekosiahla, že ľuďom z praxe sa vynára otázka, či si vôbec vedenie envirorezortu uvedomuje dôsledky takejto zmeny.

  Novú legislatívu pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR a v Národnej rade SR ju presadilo v skrátenom legislatívnom procese prostredníctvom poslaneckého návrhu. Odborníci, zástupcovia miest a obcí, ako aj vlastníci nehnuteľností, ktorých sa novela bezprostredne dotýka, nemali žiadnu možnosť byť súčasťou odbornej diskusie ohľadom nových ustanovení zákona, ktoré priamo zasahujú do vlastníckych práv fyzických a právnických osôb, hrubo ich obmedzujú, čo stavia zákon do polohy protiústavnosti.

  Na dôsledky prijatej novely a čo jej prijatiu predchádzalo, poukazujeme v tejto téme.

Chronológiu celého procesu môžeme zhrnúť do nasledovných krokov :

  • 28.05.2021 do Národnej rady bol doručený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=590 )
  • 24.06.2021 návrh zákona prerokovaný na 32. schôdzi NR SR a bolo prijaté uznesenie číslo 841
  • 09.11. 2021 návrh zákona prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, s prijatým pozmeňovacím návrhom poslankyne Halgašovej bol schválený NR a odoslaný na podpis do prezidentskej kancelárie
  • 26.11.2021 prezidentka SR vrátila návrh zákona na opätovné prerokovanie do NR SR s návrhom neprijatia ako celku. Dôvodom bolo nielen presvedčenie, že neobstojí v ústavnom teste proporcionality zásahu do vlastníckeho práva, ale aj vážne pochybnosti o súlade predmetnej právnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky. (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=797)
  • 03.12.2021 na 51. schôdzi NR SR prelomené veto prezidentky a zákon poslanci schválili
  • 17.12.2021 zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 490/2021